xxx

131006 MinamiSoma057

xxx130703 ofc040130703 ofc041xxxxxx

131006 MinamiSoma025

Dr. Akira Miyawaki explains how to build a forest wall.

131006 MinamiSoma020

Former prime minister Morihiro Hosokawa is a big Miyawaki fan.

131006 MinamiSoma024

The AKB Girls and Kumamon

xxx

131006 MinamiSoma064

Minami Soma mayor Katsunobu Sakurai

xxx

130703 ofc039